A droga wiedzie w przód i w przód...

Temat: Usługi pralnicze
Nr sprawy: ZP 11/06 Białobrzegi, dn. 22.09.2006r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pralnicze 1. Nazwa i adres zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 05-127 BIAŁOBRZEGI TEL. (022) 68 87 331 FAX. (022) 68 87 460 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 715 - 1515. p. Małgorzata MAŁECKA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 715 - 1515. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ... chemicznym z pełnym wykończeniem w ilości ok. 36 000 kg, w tym dla: - Jednostki Wojskowej 2474 w Białobrzegach w ilości: pranie wodne - ok. 22 000 kg, czyszczenie chemiczne - ... wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter). Termin składania ofert upływa w dniu 02.10. 2006r. o godz. 830. Za termin złożenia oferty przyjmuje sie dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474. 11.Termin związania ofertą: Termin...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=410Temat: Odbiór i utylizacja odpadów
Nr sprawy: ZP 7/07 Białobrzegi, dn. 13.02.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 1. Nazwa i adres zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 05-127 BIAŁOBRZEGI TEL. (022) 68 87 331 FAX. (022) 68 87 460 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 ... wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu Jednostki Wojskowej 2474 w Białobrzegach oraz kompleksu wojskowego w Skierniewicach w niżej podanych ilościach: 1. Filtry olejowe, paliwowe i czyściwo - kod odpadu 15.02.02* - Białobrzegi - 1,65 Mg - Skierniewice - 0,15 Mg 2. Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod odpadu: 08.01.11* - Białobrzegi - 0,11 Mg - Skierniewice - 0,04 Mg 3. Utylizacja sorbentu - kod odpadu 15.02.02* - Białobrzegi - 1,3 Mg - Skierniewice - 0,2 Mg 4. Zużyte części gumowe i materiały uszczelniające - kod odpadu 07.02.99 - Białobrzegi - 0,06 Mg - Skierniewice - 0,04 Mg 5. Płyn hamulcowy - kod odpadu 16.01.13* - Białobrzegi - 0,05 Mg - Skierniewice - 0,01 Mg 6. Zużyte tonery i pojemniki po tuszach - kod odpadu 08.03.18 - Białobrzegi - 0,08 Mg 7. Odpady medyczne - kod odpadu 18.01.03* - Białobrzegi - 0,246 Mg - Skierniewice - 0,03 Mg 8. Przeterminowane leki - kod odpadu 18.01.09* - Białobrzegi - 0,008 Mg 9. Termometry lekarskie - kod odpadu 16.02.13* - Białobrzegi - 127 szt. 10. Serwis neutralizatora - wymiana grysu dolomitowego - Białobrzegi - 0,5 Mg - Skierniewice - 0,2 Mg Wspólny Słownik Zamówień: CPV 90120000-4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. ... nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter). Termin składania ofert upływa w dniu 26. 02.2007r. o godz. 9.30 Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474. 11.Termin związania ofertą:...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1062


Temat: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nr sprawy: ZP 9/07 Białobrzegi, dn. 27.03.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów biurowych i administracyjnych 1. Nazwa i adres zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 05-127 BIAŁOBRZEGI TEL. (022) 68 87 331 FAX. (022) 68 87 460 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 87 331 Godziny urzędowania: 7.30 ... siedziby Zamawiającego przy czym: - ok. 95% całości zamówienia do JW 2474 w Białobrzegach k/Zegrza, - ok. 5% całości zamówienia do kompleksu wojskowego w Skierniewicach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ... żąda wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter). Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2007r. o godz. 9.30 Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474. 11.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1305


Temat: Usługi pralnicze
Nr sprawy: ZP 14/06 Białobrzegi, dn.05.12.2006r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pralnicze 1. Nazwa i adres zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 05-127 BIAŁOBRZEGI TEL. (022) 68 87 331 FAX. (022) 68 87 460 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 7.15 - 15.15. p. Małgorzata MAŁECKA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 7.15 - 15.15. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro. 3. Adres strony internetowej, na której ... polegających na praniu wodnym i czyszczeniu chemicznym z pełnym wykończeniem w ilości ok. 127 050 kg, w tym dla: - Jednostki Wojskowej 2474 w Białobrzegach w ilości: pranie wodne - ok. ... na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter). Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2006r. o godz. 9.30 Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=735


Temat: Odbiór odpadów kuchennych
Nr sprawy: ZP 15/06 Białobrzegi, dn.05.12.2006r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi odbioru odpadów kuchennych 1. Nazwa i adres zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474 05-127 BIAŁOBRZEGI TEL. (022) 68 87 331 FAX. (022) 68 87 460 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 7.15 - 15.15. p. Małgorzata MAŁECKA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 7.15 - 15.15. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro. 3. Adres strony internetowej, ... usług odbioru , transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zaliczanych do kategorii 3 (kod odpadu 20.01.08) w ilości ok. 162 000 kg, w tym z terenu: - Jednostki Wojskowej 2474 w Białobrzegach w ilości ok. 132 000 kg; - kompleksu wojskowego w Skierniewicach w ilości ok. 30 000 kg Wspólny Słownik Zamówień: CPV 90120000-4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. ... temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter). Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2006r. o godz. 10.00 Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474. 11.Termin...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=736